له موږ سره اړیکې

34.528734069815, 69.165781689294

Contact information

کابل، افغانستان
۰۰۹۳۲۰۲۱۴۲۶۲۲
info@smp.gov.af