اسناد و نشرات

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح ماه اسد سال ۱۳۹۹

نقشه راه صلح جمهوری اسلامی افغانستان

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح