پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر باب دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-14

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر باب اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفر های خویش را مطابق به شرایط مندرجشرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر 04/03/1400 به ریاستتدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (190,000) یکصد و نود هزار   افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به تاریخ 04/03/1400 ساعت 10 قبل ازظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر میگردد.