تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیم واسطه لندکروزر زرهی مودل 2020 دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-15

a.zia
Smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیم واسطه لندکروزر زرهی مودل 2020   اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفر های خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر 04/05/1400 به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.
آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (200,000) دو صد هزار   افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به تاریخ 04/05/1400 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر میگردد.