تقاضای اطلاعات

قوانین و طرزالعمل های اطلاع رسانی

شماره قوانین و طرزالعمل ها دانلود
۱ قانون جدید دسترسی به اطلاعات برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.
۲ رهنمود شیوه ی اطلاع رسانی برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.

متقاضیان محترم شما میتوانید از طریق فورم درخواستی، درخواست های تان را بعد از خانه پوری دقیق به ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارید.

ایمیل آدرس: info@smp.gov.af

برای دریافت فورم تقاضای اطلاعات  اینجا کلیک  کنید.

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

ملالی وات، کابل، افغانستان
0093202142621
info@smp.gov.af