اعلان مجدد تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل، پترول) و هشت قلم روغنیات جهت استفاده وسایط نقلیه وزارت دولت در امور صلح

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: SMP/1399/NCB/G-01

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (تیل دیزل، پترول و روغنیات) مورد نیاز اشتراک نموده و شرطنامه‌های مربوطه را از ریاست تدارکات این وزارت در فلش و یا از طریق ویب سایت (https://smp.gov.af) به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم به ریاست تدارکات منزل دوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات شهر نو ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت ضمانت بانکی ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت ۱۰ قبل از ظهر در منزل ۲ تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

شماره تماس: ۰۷۹۸۹۰۹۵۹۱

 

ضمایم:

دانلود شرطنامه