ارتباط با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

ملالی وات، شهر نو، کابل، افغانستان
۰۰۹۳۲۰۲۱۴۲۶۲۲
info@smp.gov.af