تعدیل معیاد اکمال پروژه تدارک 61 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح به اطلاع تمام داوطلبان می‌رساند اینکه: پروژه تدارک 61 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی به تاریخ 20/03/1400 در روزنامه آرمان ملی به دست نشر سپرده شده بود، معیاد اکمال پروژه درج شرطنامه نگردیده بود.

معیاد اکمال پروژه تدارک 61 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی 45 روز درج شرطنامه تعدیل شده و داوطلبان می‌توانند نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک از ریاست تدارکات وزارت دولت و یا ویبسایت www.npa.gov.af به دست آورده به تاریخ 13/04/1400 در داوطلبی اشتراک ورزند.