اسناد و نشرات

نقشه راه صلح جمهوری اسلامی افغانستان

قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح