پروژه تدارک 72 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-13

a.zia

Publish Date

Closing Date

 

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 72 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفر های خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر 03/03/1400 به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.
آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (500,000) پنجصد هزار   افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به تاریخ 03/03/1400 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر میگردد.