پروژه تدارک 69 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی دارای تشخیصیه نمبر SMP/1399/NCB/G-18

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۶۹ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (۳۶۰.۰۰۰) سه صد و شصت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ قبل از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.