پروژه تدارک 2920 قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع دارای تشخیصه نمبر SMP/1400/NCB/G-04

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 2920 قلم پرزه‌جات وسایط مختلف النوع اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر 10/09/1399 به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (400000) چهارصد هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 10/09/1399 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

شماره تماس: 0703307000