پروژه تدارک 24 قلم ترکاری‌باب و میوه‌جات دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-08

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 24 قلم ترکاری‌باب و میوه‌جات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفر‌های خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2:00 بعد از ظهر 10/09/1399 به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفر‌های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (350000) سه صد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفر‌گشایی به تاریخ 10/09/1399 ساعت 2:00 بعد از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

شماره تماس: 0703307000