پروژه تدارک تیل دیزل، پطرول و 8 قلم روغنیات تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-03

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک تیل دیزل، پطرول و 8 قلم روغنیات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2:00 بعد از ظهر 05/09/1399 به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهر نو سرک وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

 تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (340000) سه صد و چهل هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 05/09/1399 ساعت 2 بعد از ظهر در صالون جلسات منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

شماره تماس: 0703307000