اعلان تهیه و تدارک 8 قلم مواد مصرفی نیازمندی وزارت دولت در امور صلح

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: SMP/1399/NCB/G-013

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (۸ قلم مواد مصرفی نیازمندی وزارت دولت در امور صلح بابت سال مالی ۱۳۹۹) اشتراک نموده و شرطنامه را در حافظه یا فلش از ریاست تدارکات این وزارت و یا هم از ویب سایت (www.smp.gov.af) به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۶ دلو سال ۱۳۹۸ به ریاست تدارکات منزل دوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات شهر ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت ضمانت بانکی و یا هم پول نقد مبلغ ۷۰۰۰۰ هفتاد هزار افغانی حتمی بوده و جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در منزل ۳ تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

 

شماره تماس: ۰۷۹۸۹۰۹۵۹۱

ضمایم:

دانلود شرطنامه مواد مصرفی سال مالی ۱۳۹۹