اعلان تدارک ۲۶۷۴ قلم پرزه‌جات وسایط مختلف‌النوع دارای تشخیصیه نمبر SMP/1399/NCB/G-02

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ۲۶۷۴ قلم پرزه‌جات وسایط مختلف‌النوع اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دیسک و یا از ویب سایت (www.npa.gov.af) به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر  مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ به ریاست تدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهرنو، وزارت داخله اسبق، کابل ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به طور گرنتی بانکی مبلغ (۲۸۸۰۰۰) دوصدوهشتادوهشت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در صالون جلسات، منزل سوم تعمیر وزارت دولت در امور صلح تدویر می‌گردد.

 

شماره تماس: ۰۲۰۲۲۰۰۳۹۰

ضمایم:

شرطنامه پرزه‌جات وسایط ترانسپورت